radom Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.

RODO - Kliknij i dowiedz się więcej.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Ochrona Danych Osobowych
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
minus Petycje
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
plus Przeprowadzone kontrole
plus Sprawozdania finansowe
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Rejestry, Ewidencje, Archiwa


REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA


 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu prowadzone są niżej wymienione archiwa, rejestry i ewidencje a dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i innych ustaw.
Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach, to jest:

 1. Jako wykaz.
 2. Elektronicznie w postaci bazy danych.

DZIAŁ ORGANIZACJI I KOORDYNACJI

Lp.

Nazwa
rejestru/ewidencji


Podstawa prawna utworzenia
rejestru/ewidencji

1.

Rejestr skarg
i wniosków
art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz. U Nr 5 poz. 46)

2.

Rejestr petycji art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

3.

Rejestr upoważnień
i pełnomocnictw Starosty
Radomskiego
Zarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 20 grudnia 2012 roku  w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

4.

Rejestr upoważnień
i pełnomocnictw Dyrektora PUP
Zarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 20 grudnia 2012 roku  w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

5.

Rejestr Zarządzeń Dyrektora
 
Zarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 20 grudnia 2012 roku  w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

6.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej §3 Zarządzenia Nr 25/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

7.

Rejestr podpisów
elektronicznych
Ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162

8.

Rejestr literatury fachowej Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radom ze zmianami, zakresy czynności

9.

Rejestr zawartych i podpisanych umów,  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO art. 139 ust. 3 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź.zm.),
Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radomiu ze zmianami,
Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wydatkowania środków publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

10.

Rejestr druków ścisłego zarachowania (noty) Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radom ze zmianami, zakresy czynności

11.

Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
(spisy zdawczo-odbiorcze, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)

12.

Rejestr przesyłek wpływających
i wychodzących z Urzędu
§ 10 ust. 1,2,3 Instrukcji kancelaryjnej dla PUP w Radomiu stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

13.

1. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.

2. Prowadzenie rejestru licencji i oprogramowania.

3. Prowadzenie rejestru gwarancji na zakupiony sprzęt komputerowy.

4. Prowadzenie rejestru wydawanych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.

Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radom ze zmianami, zakresy czynności

 

1. Dział Finansowo-Księgowy prowadzi następujące rejestry:

 1. Ewidencja księgowa – księgi rachunkowe (prowadzone w systemie SYRIUSZSTD.
 2.  Ewidencja księgowa – analityczna środków trwałych (karty kontowe).
 3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).


2. Dział Ewidencji i Świadczeń prowadzi następujący rejestr:

 1. Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


3. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej prowadzi następujący rejestr:

 1. Książka kontroli zewnętrznych


4. Filie w Pionkach, Goździe, Iłży, Przytyku, Skaryszewie, Wierzbicy, Jedlni-Letnisko prowadzą następujące rejestry:

 1. Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej.

 
5. Referat Zatrudniania Cudzoziemców prowadzi następujący rejestr

 1. Rejestr informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmujących obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Podstawa prawna:

 • Art. 88c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.);
 • Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009 roku Ministra i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 154).


6. Dział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi następujące rejestry:

 1. Rejestr zawartych i podpisanych umów,  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wydatkowania środków publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO,
art. 139 ust. 3 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z póź.zm.),
Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radomiu ze zmianami,

 1. Ewidencja księgowa – księgi inwentarzowe dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia prowadzone w formie papierowej i za pomocą programu STOCK.
 2. Ewidencja druków ścisłego zarachowania (noty księgowe, karty drogowe, bilety MPK).
 3. Rejestr pieczątek i pieczęci.
 4. Książka dyżurów.
 5. Ewidencja przyjmowania i zdawania kluczy do pomieszczeń plombowanych oraz ewidencja przyjmowania i zdawania kluczy zapasowych.


7. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej prowadzi następujący rejestr:

 1. Rejestr wypadków przy pracy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105 poz. 870 ze zm.) oraz art. 235 §4 Kodeksu pracy.

8. Stanowisko ds. zamówień publicznych prowadzi następujące rejestry:

 1. Rejestr zamówień publicznych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. 
 
Poza wyżej wymienionymi rejestrami PUP w Radomiu dysponuje ewidencjami, rejestrami zawartymi w systemie SYRIUSZSTD dotyczącymi poszczególnych komponentów, w których znajduje się ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ewidencja wydanych decyzji, informacje dotyczące poszczególnych form aktywizacji, usług rynku pracy, danych kontrahentów współpracujących z urzędem.
Ponadto komórki merytoryczne  realizujące zamówienia zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wydatkowania środków publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO prowadzą „Rejestr wniosków  o wydatkowanie środków publicznych”.
  

 
Kartoteka Akt Osób Bezrobotnych
 
Dane z Kartoteki Akt Osób Bezrobotnych udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Osobą odpowiedzialną za udostępnianie danych zawartych w Kartotece Akt Osób Bezrobotnych jest Arkadiusz Skałczyński - Kierownik Działu Organizacji i Koordynacji.
 

 

 

Ilość odwiedzin: 45828
Nazwa dokumentu: Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Skrócony opis: Rejestry, Ewidencje, Archiwa
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2012-02-23 11:18:58
Data udostępnienia informacji: 2012-02-23 11:18:58
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-17 08:41:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner