Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: : 2003-08-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • witryna nie wspiera w pełni możliwości zmiany rozmiaru tekstu

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Wojtala, kancelaria@pupradom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 384 20 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście od strony południowej, z dużego parkingu posiada podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w poręcz. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona, przed drzwiami znajdują się dwa stopnie schodowe. Do wejścia głównego prowadzą schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Informacje głosowe dostępne są przy rejestracji. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem od strony południowej, na dużym parkingu wydzielono i oznakowano kopertą jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Urząd zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

2. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach, ul. Kozienicka 34, 26-670 Pionki

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kozienickiej. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się z boku schodów. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Z boku budynku wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Pomoc tłumacza języka migowego dostępna wyłącznie w głównej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom.
Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.


3. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Iłży ul. Ratuszowa 2, 27-100 Iłża

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Iłży znajduje się w pomieszczeniach budynku należącego do Urzędu Miejskiego w Iłży. Do pomieszczeń Filii w Iłży prowadzą 2 wejścia: od ulicy Warszawskiej oraz na rogu ulic Warszawskiej i Ratuszowej. Do obydwu wejść prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak pochylni dla osób na wózkach. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy samym budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsce znajduje się w odległości ok. 80 m przy ulicy Radomskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Pomoc tłumacza języka migowego dostępna wyłącznie w głównej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom. 
Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.
 

4. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Przytyku ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Szkolnej oraz od ul. Stefana Żeromskiego. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz toaleta. Korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie sią osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Żeromskiego jest ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Pomoc tłumacza języka migowego dostępna wyłącznie w głównej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom. 
Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.
 

5. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Kościuszki i Krasickiego. Do wejść prowadzi chodnik, przy budynku znajdują się schody. Wejście od ulicy Krasickiego dostosowane jest tylko dla matek z dziećmi w wózkach, na schodach znajdują się podjazdy dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzania dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na stopniach schodów znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu od ulicy Kościuszki wytyczone i oznakowane jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Pomoc tłumacza języka migowego dostępna wyłącznie w głównej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom. 
Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.
 

6. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Skaryszewie, ul Kunegundy 2/2, 26-640 Skaryszew

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kunegundy. Do wejścia prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenia Filii znajduja się na 1 pietrze, prowadzą do nich schody. W budynku nie ma windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed wejściem do budynku zamieszczony jest numer telefonu do Filii, dla osób potrzebujących pomocy w dotarciu do pomieszczeń zajmowanych przez Urząd. Brak pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Słowackiego 6 – budynek posiada podjazd dla wózków.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Pomoc tłumacza języka migowego dostępna wyłącznie w głównej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom. 
Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.
 

7. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Goździe, ul. Radomska 34, 26-634 Gózd

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Radomskiej. Do wejścia prowadzi chodnik, przy budynku nie ma schodów. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzania dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Pomoc tłumacza języka migowego dostępna wyłącznie w głównej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom. 
Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.
 

8. Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Filia mieści się w budynku Urzędu Gminy w Jedlni-Letnisko, na pierwszym piętrze. Do pomieszczeń można wejść wyodrębnionym wejściem, do którego prowadzą schody. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku i jego pomieszczeń. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Pomoc tłumacza języka migowego dostępna wyłącznie w głównej siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom. 
Osoby zainteresowane, zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, co najmniej 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData