Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Skargi i wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu można składać na kilka sposobów:

 • osobiście w Kancelarii PUP pok. 114, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530;
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@pupradom.pl, sekretariat@pupradom.pl;
 • pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. ks. Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom;
 • za pomocą wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu www.praca.gov.pl;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu na platformie – e-PUAP www.epuap.gov.pl;
 • bądź też poprzez kontakt telefoniczny pod numerem tel. 48 363 99 57/58/59 wewn. 138, lub osobisty z Działem Kontroli – pok. 137, 138, codziennie w godzinach urzędowania.

 

PODSTAWA PRAWNA

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46) oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.)

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska, oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe, oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

P.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu pan Piotr Krakowiak przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 0900 – 1300. W przypadku, gdy na wtorek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, jest następny dzień pracy.

Na spotkanie można zapisać się osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w sekretariacie - pok. 404. lub telefonicznie pod numerem (48) 384-20-80.

Kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych, Filii oraz pracownicy Urzędu, przyjmują interesantów w ramach swoich kompetencji, codziennie w godzinach urzędowania.

Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupradom.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, 26-612 Radom, e-mail: sekretariat@pupradom.pl, tel.: 48 384-20-80, 48 386-70-44.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@comp-net.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru skarg i wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w urzędzie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia skargi i wniosku.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5267
Podmiot udostępniający: BIP PUP Radom
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 30.04.2020 13:35:46
Data udostępnienia informacji: 30.04.2020 13:58:48
Data ostatniej aktualizacji: 24.06.2024 12:09:40
Rejestr zmian