Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY - jest organem opiniodawczo–doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.  Podstawa prawną działania Rady są art. 22 ust. 3 i 6, art. 23 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 630).  

Kadencja powiatowej rady rynku pracy trwa 4 lata.  

ZAKRES DZIAŁANIA RADY
Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie  programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 8. opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 9. opiniowanie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami na obszarze powiatu.

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje także:

 1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć,
 1. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych,
 2. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:
 • kryteria doboru bezrobotnych,
 • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia:
Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy dotyczące kompetencji dyrektora szkoły lub placówki - art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 poz. 910 ze zm.) oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia - art. 22 ust. 5a. i 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.).

Opinie wojewódzkich rad rynku pracy oraz powiatowych rad rynku pracy wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r., zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2022 r. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy nie jest wymagana w przypadku szkół, które od roku szkolnego 2019/2020, będą kontynuowały kształcenie w zawodach, których nazwa i symbol cyfrowy tego zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jest tożsamy z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w brzmieniu dotychczasowym (art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r. poz. 910 ze zm.).

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zgodnie z art. 22 ust. 5a. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Ponadto z dniem 1 września 2019 r. zostały wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

5 b. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

5d. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

1) przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, oraz

2) dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

3) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

4) przedstawiciela kuratora oświaty, oraz

5) przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

I. Zgodnie z art. 76 ust. 7 ustawy:

Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

1)  w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;  

2)  dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;  

3)  osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;  

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.  

Ust. 7a.: Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

II. Art. 109 ust. 9 ustawy:

Decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy.

III. Art. 9 ust. 1 pkt 9 i 11 ustawy [Zadania samorządu powiatu]: Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:

9) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia;

11) współdziałanie z Powiatowymi Radami Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy.

IV. Wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom dokonywania ze środków Funduszu Pracy wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób   

§ 11 ust. 1 Starosta (prezydent miasta), po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy, może zlecić bankom i innym instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% wypłaconych kwot.  

Podstawa prawna: § 11 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U.  z 2016 r. poz. 472).  

V. Art. 59b ustawy [Wykazy pracodawców i osób]:

 1. Art. 59b. ust. 1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1-1d i 4, ust. 1a, art. 47 ust. 1, art. 51 ust. 1-4, art. 53 ust. 1, art. 53a ust. 1, art. 56, art. 57 ust. 1, 2 i 4 i art. 59 ust. 1 i 2, są podawane do wiadomości publicznej przez powiatowy urząd pracy przez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 30 dni.
 2. Art. 59b. ust. 2. Powiatowy urząd pracy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 stycznia, przekazuje właściwej Powiatowej Radzie Rynku Pracy zbiorczy wykaz pracodawców i osób, o których mowa w ust. 1.
 3. Art. 59b. ust. 3. Wykazy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać:

1) nazwę pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę;
2) wskazanie rodzaju instrumentu rynku pracy;
3) liczbę utworzonych stanowisk pracy, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.  

VI. Opiniowanie wniosków Dyrektorów szkół o wyrażenie zgody na prowadzenie w szkole eksperymentu dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Podstawa prawna: § 7 ust. 2, 3 pkt 5 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4011
Podmiot udostępniający: BIP PUP Radom
Nazwa dokumentu: Powiatowa Rada Rynku Pracy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 07.05.2020 12:57:47
Data udostępnienia informacji: 07.05.2020 13:00:54
Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2020 08:14:45
Rejestr zmian