Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu prowadzone są niżej wymienione archiwa, rejestry i ewidencje a dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) z ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i innych ustaw.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach, to jest:

 1. Jako wykaz.
 2. Elektronicznie w postaci bazy danych.

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Lp.
Nazwa rejestru/ewidencji
Podstawa prawna utworzenia rejestru/ewidencji
1.Rejestr petycjiart. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
2.Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Starosty RadomskiegoZarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
3.Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora PUPZarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
4.Rejestr Zarządzeń DyrektoraZarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
5.Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej§3 Zarządzenia Nr 25/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
6.Rejestr podpisów elektronicznychUstawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173, ze zm.)
7.Rejestr literatury fachowejZarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radom ze zmianami, zakresy czynności
8.Rejestr zamówień zawartych, których wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych nettoZarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radomiu ze zmianami,
Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wydatkowania środków publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto ze zmianami.
9.Rejestr druków ścisłego zarachowania (noty)Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radom ze zmianami, zakresy czynności
10.Ewidencja dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (spisy zdawczo-odbiorcze, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej)Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.)
11.Rejestr przesyłek wpływających i wychodzących z Urzędu§ 10 ust. 1,2,3 Instrukcji kancelaryjnej dla PUP w Radomiu stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
12.

1. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego.

2. Prowadzenie rejestru licencji i oprogramowania.

3. Prowadzenie rejestru gwarancji na zakupiony sprzęt komputerowy.

4. Prowadzenie rejestru wydawanych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego

Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radom ze zmianami, zakresy czynności

 

1. Dział Finansowo-Księgowy prowadzi następujące rejestry:

 1. Ewidencja księgowa – księgi rachunkowe (prowadzone w systemie SYRIUSZSTD.
 2. Ewidencja księgowa – analityczna środków trwałych (karty kontowe).
 3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Podstawa prawna:

 • Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).

 

2. Dział Ewidencji i Świadczeń prowadzi następujący rejestr:

 1. Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

3. Filia w Pionkach oraz Punkty Obsługi Bezrobotnych w Goździe, Iłży, Przytyku, Skaryszewie, Wierzbicy, Jedlni-Letnisko prowadzą następujące rejestry:

 1. Rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 2. Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej.

 

4. Dział Pośrednictwa Pracy i Zatrudniania Cudzoziemców prowadzi następujący rejestr

 1. Rejestr informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmujących obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.

Podstawa prawna:

 • Art. 88c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.);
 • Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2009 roku Ministra i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 154).

 

5. Referat Administracyjny prowadzi następujące rejestry:

 1. Rejestr zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto

Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wydatkowania środków publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto ze zmianami.

Zarządzenie nr 36/2005 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 12.12.2005r. w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych oraz zasad prowadzenia księgowości w PUP w Radomiu ze zmianami.

 1. Ewidencja księgowa – księgi inwentarzowe dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia prowadzone w formie papierowej i za pomocą programu STOCK.
 2. Ewidencja druków ścisłego zarachowania (noty księgowe, karty drogowe, bilety MPK).
 3. Rejestr pieczątek i pieczęci.
 4. Książka dyżurów.
 5. Ewidencja przyjmowania i zdawania kluczy do pomieszczeń plombowanych oraz ewidencja przyjmowania i zdawania kluczy zapasowych.

 

6. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej prowadzi następujący rejestr:

 1. Rejestr wypadków przy pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105 poz. 870 ze zm.) oraz art. 235 §4 Kodeksu pracy.

 

7. Stanowisko ds. zamówień publicznych prowadzi następujące rejestry:

 1. Centralny rejestr zamówień publicznych przekraczajacych równowartość 130 000 zł netto.

Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu ze zmianami.

 1. Centralny rejestr umów

Zarządzenie Nr 61 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centralnego Rejestru Umów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu.

Poza wyżej wymienionymi rejestrami PUP w Radomiu dysponuje ewidencjami, rejestrami zawartymi w systemie SYRIUSZSTD dotyczącymi poszczególnych komponentów, w których znajduje się ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ewidencja wydanych decyzji, informacje dotyczące poszczególnych form aktywizacji, usług rynku pracy, danych kontrahentów współpracujących z urzędem.
Ponadto komórki merytoryczne realizujące zamówienia zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wydatkowania środków publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto ze zmianami prowadzą rejestr wniosków o dokonanie wydatków ze środków publicznych w PUP w Radomiu.

 

8. Dział Kontroli

 1. Rejestr skarg i wniosków
 2. Książka kontroli zewnętrznych

Podstawa prawna:

art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 456, ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U Nr 5 poz. 46)

 

Kartoteka Akt Osób Bezrobotnych

Dane z Kartoteki Akt Osób Bezrobotnych udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie danych zawartych w Kartotece Akt Osób Bezrobotnych jest Małgorzata Bukowska - Kierownik Działu Organizacyjnego.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3909
Podmiot udostępniający: BIP PUP Radom
Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Bieniek
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 08.05.2020 11:18:09
Data udostępnienia informacji: 08.05.2020 11:28:17
Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2024 11:02:08
Rejestr zmian