Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu został poddany kontrolom zewnętrznym przeprowadzonym przez następujące organy:

 1. Starostwo Powiatowe w Radomiu – kontrola w zakresie:
 • wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok,
 • gospodarki mieniem,
 • prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej oraz badania zgodności sprawozdań finansowych z ewidencją księgową (wydano zalecenia).
 1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu - kontrola w zakresie:
 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w tym realizacji nakazów decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu z dnia 26.05.2014 r.,
 • postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
 1. Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa – audyt w instytucji pośredniczącej - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - kontrola w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (audyt z art. 127 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) w zakresie projektów:

1) Numer projektu RPMA.08.01.00-14-0002/15:

 • Numer wniosku beneficjenta RPMA.08.01.00-14-0002/15-003,
 • Numer wniosku beneficjenta RPMA.08.01.00-14-0002/15-004,

2) Numer projektu RPMA.08.01.00-14-0020/15:

 • Numer wniosku beneficjenta RPMA.08.01.00-14-0020/15-002,
 • Numer wniosku beneficjenta RPMA.08.01.00-14-0020/15-003.
 1. Europejski Trybunał Obrachunkowy - kontrola w zakresie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (1) „ nr RPMA.08.01.00-14-0020/15 w ramach Działania 8.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej - kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydawania decyzji w trybie art. 132, art. 145, art. 154, art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu - kontrola w zakresie:
 • prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
 • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Treść wszystkich protokołów kontroli dostępna jest w siedzibie PUP (ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3, pok.138)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1895
Podmiot udostępniający: BIP PUP Radom
Nazwa dokumentu: Kontrole rok 2017
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Pobideł
Osoba, która udostępnia informację: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 07.05.2020 14:37:28
Data udostępnienia informacji: 07.05.2020 14:38:33
Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2020 14:37:54
Rejestr zmian