Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Powiatowy Urząd Pracy

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych
Kontakt
do Inspektora Danych Osobowych
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Adres siedziby: ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3 26-612 Radom
Tel.: 48 384-20-80, 48 386-70-44
e-mail: sekretariat@pupradom.pl

Agnieszka Zientek-Wolska

iod@comp-net.pl

Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłacanie przyznanych świadczeń, zgłaszanie do ubezpieczeń osób bezrobotnych i członków rodziny, wyrejestrowanie z ewidencji Urzędu, świadczenie usług rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń oraz możliwość skierowania do udziału np. w stażu, pracach interwencyjnych lub innych instrumentach rynku pracyArt. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO[2]
Realizacja zgłoszonej w Urzędzie krajowej oferty pracy, zawarcie umowy na podstawie złożonego wniosku o zorganizowanie np. stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, prac społecznie użytecznych lub innych instrumentów rynku pracy, realizacja zadań związanych z powierzeniem pracy cudzoziemcowi lub wydaniem zezwolenia na pracę sezonowąArt. 6 ust. 1 lit. b RODO[3]
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zabezpieczenie zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, lub dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczejArt. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Realizacja zadań ustawowych w zakresie funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy jako organu opiniodawczo – doradczego StarostyArt. 6 ust. 1 lit. a RODO[4]
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Realizacja umów na dostawy, usługi i roboty budowlane Urzędu, w ramach zamówień publicznychArt. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodziny, wypłacanie świadczeń socjalnychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Rekrutacja na wolne stanowiska pracyArt. 6 ust. 1 lit. a RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie monitoringu wizyjnego na terenie UrzęduArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia
Prowadzenie działalności finansowejArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Udostępnianie informacji publicznejArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycjiArt. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentacjiArt. 6 ust. 1 lit. c RODO

 


[1] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
[2] Art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
[3] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
[4] Art. 6 ust.1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowychOdbiorcy danych osobowych
 
W niektórych sytuacjach, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.
 
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. banki - w celu obsługi dokonywanych transakcji;
 2. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie;
 3. osoby fizyczne oraz podmioty, których dostęp do danych wynika z przepisów prawa;
 4. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego;
 5. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Pozyskiwanie danych z innych źródeł
 
W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Ciebie:
 1. w przypadku postępowania windykacyjnego dane możemy pozyskać od komornika;
 2. podczas procesu rejestracji osoby bezrobotnej, dane pozyskujemy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. jeżeli jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy, to w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, a tym samym urzędu pracy – pozyskamy Twoje dane z urzędu pracy, w którym dotychczas byłeś zarejestrowany;
 4. jeżeli, jako przedsiębiorca lub pracodawca, będziesz chciał z nami współpracować, np. złożyć ofertę pracy lub złożyć wniosek
  o przyznanie formy wsparcia, pozyskamy Twoje dane z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS;
 5. w celu nawiązywania współpracy przez pracowników Urzędu z „nowymi" przedsiębiorcami, pozyskujemy dane
  z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS;
 6. w celu wyliczenia wskaźników efektywności zatrudnieniowej, pozyskamy Twoje dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 7. w celu przeprowadzania badań lokalnego rynku pracy, możemy pozyskiwać dane z publicznie dostępnych rejestrów: CEiDG, REGON, KRS.
 
Okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu
Sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów (w szczególności czas przechowywania), określa Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
Po zrealizowaniu umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 
Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań - prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie.
 
Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Ciebie zgody - będziemy przetwarzać te dane do czasu
jej odwołania.
 
W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy tygodnie, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania nagrań dla celów dowodowych, w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.
 
Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przechowywać dokumentację pracowniczą. Akta pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, akta pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. – 50 lat, chyba że przekażemy do ZUS oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA – wówczas okres przechowywania wynosi 10 lat, akta pracowników nowo zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy.
 
Dane osobowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 
Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
 
Podanie danych osobowych jest (w zależności od rodzaju operacji przetwarzania danych):
 1. wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 2. wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;
 3. dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być przetwarzane.
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu społecznościowego facebook

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

Tożsamość administratoraAdministratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu z siedzibą przy ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3 26-612 Radom.
Dane kontaktowe administratora

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez:

 1. adres e-mail: sekretariat@pupradom.pl
 2. telefonicznie: 48 384-20-80
 3. pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danychZ Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na adres e-mail: iod@comp-net.pl.
Podstawa prawna i cele przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook (https://www.facebook.com/privacy/ explanation). Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Źródło danychDane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu.
Odbiorcy danychDo wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
Okres przechowywania danychDane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników.
Prawa podmiotów danychPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegoMa Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danychUżytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz zamiarze przekazywania danych do państw trzecichPaństwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. Informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php). Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: https://www.facebook.com/about/privacyshield).
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData